\
ผลกระทบของ Climate Change ต่อ “ห้องเย็น”
เคล็ดลับ ห้องเย็น
เคล็ดลับการเก็บสินค้าใน ห้องเย็น รับฤดูร้อน
เมษายน 14, 2023
ห้องแช่แข็ง
การจัดการผลิตผลใน ห้องแช่แข็ง ทางอุตสาหกรรม
มิถุนายน 1, 2023
cold storage operations

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบไปทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ จากที่เราเห็นข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น เช่น คลื่นความร้อน ไฟป่า หรือน้ำท่วม สำหรับในด้านของ ???? ????? เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิต และกระจายสินค้า ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า

หากไม่มีมาตรการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพดีพอ การหยุดชะงัก หรืออุปสรรคในห่วงโซ่ความเย็นที่ได้รับผลกระทบนี้ อาจส่งผลเป็นวงกว้าง ทำให้ผลผลิตเสียหาย คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบสู่ผู้บริโภคปลายทางโดยตรง


cold storage operations

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมห้องเย็น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของห้องเย็นในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุปสงค์และการขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น (????????? ?????? ?????) :
อุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มขึ้นสำหรับห้องเย็น อุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการภายในห้องเย็น การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้นำไปสู่ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น และอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจได้

• รูปแบบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป (???????? ?????? ????????) :
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบความต้องการสำหรับบางผลิตภัณฑ์ เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ความต้องการเครื่องดื่มที่มีความเย็นเพิ่มขึ้น ในขณะที่อุณหภูมิที่ลดลงอาจทำให้ความต้องการสินค้าเน่าเสียง่ายบางอย่างลดลง ส่งผลให้ห้องเย็นอาจต้องปรับเปลี่ยนการจัดการสินค้าคงคลังและกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

• การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (?????? ????? ???????????) :
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังก่อให้เกิดการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของห้องเย็น อย่างเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง สามารถสร้างความเสียหายให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งได้ ทำให้ห้องเย็นรับและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ยาก การหยุดชะงักเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจ

• ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติ (????????? ???? ?? ??????? ?????????) :
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและบ่อยขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับห้องเย็นในบางพื้นที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือ สูญหายได้ ห้องเย็นอาจจะต้องมีการลงทุนในการเตรียมรับมือภัยพิบัติและกลยุทธ์ลดความเสี่ยงเพื่อปกป้องการปฏิบัติงาน


ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (???? ????? : เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านการตรวจสอบการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหาร) มีทิศทางสำหรับอนาคตเพื่อปรับเปลี่ยน และเตรียมตัวสำหรับความท้าทายที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้น เพื่อโอกาสในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะ Climate Change การเพิ่มประสิทธิภาพของ FSCC มีประโยชน์ต่อทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ในเชิงพาณิชย์

เนื่องจากสามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับขยะอาหาร (food waste) การใช้พลังงาน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาจำนวนมากที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพื่อช่วยรับมือกับความท้าทาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้ อย่างเทคโนโลยีการตรวจสอบที่ถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชัน “ห้องเย็น” (Cold Storage) มากขึ้นเรื่อยๆ เซ็นเซอร์อุณหภูมิและสภาพอากาศแบบอัจฉริยะ จะสามารถแจ้งเตือน หรือบันทึกอุณหภูมิ และระยะเวลาได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินงานห้องเย็น ธุรกิจต่างๆ นอกจากการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น แผงโซลาร์เซลล์และ ระบบอัจฉริยะ เพื่อลดการใช้พลังงาน สอบถามเกี่ยวกับ ห้องเย็นอัจฉริยะ (Smart Cold Room) กับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ Line id : @advancecool 

และในแง่ของความยั่งยืน ยังต้องร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วนด้วยการลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำ อย่างการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหิน การตัดไม้ทำลายป่า หรือรวมไปถึงการใช้สารทำความเย็นที่มี GWP สูง

??? : ??????? ???? ???? สามาถช่วยออกแบบและจัดหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อตั้งค่าห้องเย็น ที่พร้อมระบบตรวจสอบระยะไกล ผ่านระบบ Smart Cold Room เพื่อรายงานความผิดปกติในการทำงานของห้องเย็น แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่าง โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet

รวมถึงการบันทึกข้อมูล และเอกสารทั้งหมดที่มีให้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและทุกๆ การตรวจสอบ ไปจนถึงโซลูชันการทำความเย็นตั้งแต่แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ไปจนถึงแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ สำหรับการประหยัดพลังงานและเพื่อให้มีห้องสำหรับอุณหภูมิบวกและลบ ภายใต้บริษัท Advance Cool Technology ผลิต ออกแบบ ติดตั้งระบบ Chiller Cooling

ติดต่อเราได้ที่ :
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com