\
Future Food : อาหารเพื่อความยั่งยืน
เช่า ห้องเย็น
เช่าห้องเย็น หรือ สร้างห้องเย็นใหม่ ?
มกราคม 3, 2024
HPP แปรรูปอาหาร
High-Pressure Processing (HPP) เทคโนโลยีแปรรูปอาหารแห่งอนาคต
มกราคม 3, 2024
Future Food

“อาหาร” ถือเป็น “ปัจจัย 4” ที่ถูกพัฒนามาทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของรสชาติ เทคโนโลยีการผลิต หรือเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกัน

พื้นที่เกษตรกรรมของโลกถึง 75% ถูกนำไปใช้กับเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงการปลูกอาหารสัตว์ ที่สามารถทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 18% ผนวกกับประชากรโลกที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถรองรับการผลิตได้ เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอ รวมถึงปัญหาก๊าซเรือนกระจก

Future Food
ในเมื่ออนาคตมนุษย์ยังจะต้องการอาหาร นักวิทยาศาสตร์ นักโภชนาการ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราและโลก จากปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต จึงเป็นที่มาของ “Future food” หรือ อาหารแห่งอนาคต

แนวคิดของ “อาหารแห่งอนาคต” หมายถึงแนวทางที่เป็นนวัตกรรมและการคิดล่วงหน้าเพื่อการผลิต การเตรียม และการบริโภคอาหาร โดยมีการคาดการณ์แนวโน้มตลาดอาหารอนาคตทั่วโลกจะมีอัตราการเติบโตขึ้น 12.11% ในช่วงปี 2023-2028 โดยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา และถูกสร้างขึ้นใหม่ สามารถกำหนดทิศทางของอาหารในอนาคต ได้ดังต่อไปนี้

• แหล่งโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein Sources) :


อย่างเช่น Plant-based Food ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) เช่น โปรตีนจากพืช เช่น ถั่วลันเตา ถั่วเหลือง ฯลฯ หรือกลุ่มโปรตีนจากแมลง ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิต เพาะเลี้ยง ได้มากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้โดยการแปรรูปอาหาร อย่าง ขนมขบเคี้ยว อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

 

 


• การเกษตรแบบ Cellular Agriculture :


Cellular Agriculture เป็นการเพาะเลี้ยงเซลล์แทนการทำฟาร์มปศุสัตว์แบบดั้งเดิม โดยผลิตเซลล์เพาะเลี้ยงโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ วิศวกรรมเนื้อเยื้อ อณูชีววิทยาและชีววิทยาสังเคราะห์ ในการคิดค้นวิธีการในการผลิตโปรตีนและเนื้อเยื่อ

เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนอาหารในอนาคตได้

 


• การเกษตรแม่นยำและการเกษตรในร่ม (Precision Agriculture and Indoor Farming) :


เกษตรแม่นยำเป็นการทำเกษตรที่มีการให้น้ำ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงในปริมาณและเวลาที่ถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง เซ็นเซอร์ โดรน และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผลและลดการใช้ทรัพยากร โดยเก็บรวมข้อมูล และวินิจฉัยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อวางแผนเพาะปลูกอย่างแม่นยำ

ส่วน Indoor Farming หรือการเกษตรในร่ม เช่น การทำฟาร์มแนวตั้งและการปลูกพืชไร้ดิน เป็นรูปแบบการเกษตรภายในโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ทำให้สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

จะช่วยลดความต้องการการใช้ทรัพยากร อย่างที่ดินเพาะปลูก ปุ๋ย และน้ำให้เหลือน้อยที่สุด และการควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย จะช่วยลดความผันผวนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าการเกษตรแบบดั้งเดิม


• โภชนาการเฉพาะบุคคล (Personalized Nutrition) :

Personalized Food หรืออาหารเฉพาะบุคคล คือการนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้รับโภชนาการเฉพาะบุคคล ที่มีความจำเป็นและเหมาะสมกับการใช้ชีวิต สภาวะสุขภาพ และพันธุกรรมในแต่ละบุคคล หรือช่วงวัย เพื่อตอบสนองสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

อย่างเช่น อาหารสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้บริโภคในกลุ่มนี้เต็มใจจ่ายในราคาสูงกว่าสินค้าปกติถึง 40-50% และยังมีตลาดที่ยังไม่ใหญ่นัก

 


• อาหารฟังก์ชั่นและโภชนเภสัชภัณฑ์ (Functional Foods and Nutraceuticals) :


Functional Foods ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะนอกเหนือจากโภชนาการพื้นฐาน โดยมีสารอาหารเพิ่มเติมอย่าง วิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือกำหนดเป้าหมายสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง

โดยอาหารฟังก์ชั่น นั้นก็ยังคงเป็นอาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค แต่ส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายจากการบริโภคอาหารฟังก์ชั่นในปริมาณปกติควบคู่ไปกับการบริโภคอาหารธรรมดา

 


• การลดและรีไซเคิลอาหารขยะ (Food Waste Reduction and Upcycling) :


Food waste หรืออาหารขยะ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ขนส่ง และจัดจำหน่าย และปลายทางของผู้บริโภค โดยหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกพยายามลด และรีไซเคิลอาหารขยะ และพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการนำผลพลอยได้จากอาหารกลับมาใช้ใหม่ ไปจนถึงขั้นตอนการลดของเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

 

 


• อาหารพิมพ์ 3 มิติ (3D Printed Food) :

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ หรือ 3D food printing สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และรูปแบบอาหารได้ตามสั่ง เป็นอีกหนึ่งอนาคตที่สามารถตอบโจทย์การเตรียมหรือผลิตอาหารให้เพียงพอต่อประชากรโลก และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

 

 

 


• ความปลอดภัยและการตรวจย้อนกลับ (Enhanced Food Safety and Traceability) :

การตรวจย้อนกลับ คือ ความสามารถในการสอบและติดตาม แหล่งที่มาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ที่ใช้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต แปรรูป กระจายสินค้า จนถึงผู้บริโภคขั้น ทั้งห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร

โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น บล็อกเชน, IoT (Internet of Things) และ RFID จะช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยความโปร่งใส และการรับรองความถูกต้องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหาร

 


 

นี่เป็นเพียงบางส่วนที่เป็นไปได้ของอาหารในอนาคตเท่านั้น พรุ่งนี้ หรือ อีก 10 ปีข้างหน้า เทคโนโลยี และ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

สำหรับประเทศไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกอาหารแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ (Functional foods and drink), อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic foods), อาหารกลุ่มที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม (Novel foods) และ อาหารทางการแพทย์ (Medical foods)  นอกจากกำลังการผลิตที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้ว ขั้นตอนในการผลิต และดูแลรักษาคุณภาพอาหาร ตลอดห่วงโซ่อุปทานยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ธุรกิจอาหาร หรืออุตสาหกรรมของท่านเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยืนยาวอีกด้วย

??????? ???? ???? (???) ยินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของท่าน และโลก เราให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถประเมินข้อกำหนดเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการ ต้นทุน และความปลอดภัยได้
Line id : @advancecool
Email : info@advancecoldroom.com